Регистрация декларации о соответствии требованиям технических регламентов Кыргызской Республики очков, очков солнцезащитных из стекла и пластмасс, прочих

Регистрация декларации о соответствии требованиям технических регламентов Кыргызской Республики очков, очков солнцезащитных из стекла и пластмасс, прочих
 • Категория Разрешительного документа: Включение в реестр
 • Наименование разрешительного документа / процедуры: Регистрация декларации о соответствии требованиям технических регламентов Кыргызской Республики очков, очков солнцезащитных из стекла и пластмасс, прочих
 • Уполномоченный орган / организация: Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (Кыргызстандарт)
 • Лица, которым требуется получение разрешительного документа / на которых распространяется процедура: Юридические лица: коммерческие организация
  Индивидуальные предприниматели
  Юридические лица: некоммерческие организации
 • Виды деятельности:
 • Масштаб деятельности: Не указано
 • Уровень/уровни, на котором выдается разрешительный документ / реализуется процедура.: Республиканский
  Региональный
 • Разрешительный документ выдается / процедура проводится:: После регистрации
 • Срок действия разрешительного документа / частота проведения процедуры: Осуществляется по каждому отдельному действию
 • Полное наименования акта, выдаваемого по результатам процедуры: Регистрация декларации о соответствии требованиям технических регламентов Кыргызской Республики очков, очков солнцезащитных из стекла и пластмасс, прочих
 • Цель выдачи разрешительного документа / Цель проведения процедуры (для чего она осуществляется): Подтверждение соответствия осуществляется в целях удостоверения соответствия объектов технического регулирования техническим регламентам или положениям стандартов, сводам правил или условиям договоров.
 • Основания выдачи разрешительного документа / Случаи проведения процедуры: Подача декларации
 • Описание процесса (этапов) получения разрешительного документа / проведения процедуры с указанием сроков: Шайкештик жөнүндө декларация продукцияны өндүрүүчүнүн же дилердин өздөрүнүн далилдеринин негизинде же өздөрүнүн далилдеринин жана үчүнчү тараптын катышуусу менен алынган далилдердин негизинде кабыл алынат. Өндүрүүчү/дилер, импортер шайкештик жөнүндө декларацияны продукциянын белгиленген милдеттүү талаптарга шайкештигин тастыктаган документтердин негизинде кабыл алат. Шайкештик жөнүндө декларация бул продукцияны чыгаруунун пландалган мөөнөтүнө, продукциянын партиясынын жарамдуулук мөөнөтүнө же сатуу мөөнөтүнө негизденип, продукцияны өндүрүүчү/дилер, импортер белгилеген, бирок 3 жылдан ашпаган мөөнөткө кабыл алынат. Өндүрүүчү/дилер, импортер тарабынан шайкештик жөнүндө декларация белгиленген форма боюнча кабыл алынат жана Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Стандартташтыруу жана метрология борборуна жана анын аймактык бөлүмдөрүнө же продукцияны сертификаттоо боюнча аккредиттелген органга (мындан ары - каттоочу органдар) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-январындагы № 20 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештиги жөнүндө декларацияны кабыл алуунун тартиби жөнүндө жобонун тиркемесинде белгиленген формадагы билдирүү менен тапшырылат. Каттоого жиберилүүчү шайкештик жөнүндө декларацияга кабарлоо жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык жактын мамлекеттик каттоосун же жеке жактын жеке ишкер катары мамлекеттик каттоосун ырастоочу документтердин көчүрмөлөрү, ошондой эле продукциянын белгиленген талаптарга шайкештигин тастыктаган далилдөөчү материалдардын көчүрмөлөрү (сыноолордун, өлчөөлөрдүн, изилдөөлөрдүн жыйынтыгы) тиркелүүгө тийиш, эгерде техникалык регламенттерде же ченемдик укуктук актыларда жана/же стандарттарда сыноолорду, өлчөөлөрдү, изилдөөлөрдү жүргүзүү каралса. Чет өлкөлүк өндүрүүчүнүн/дилердин, импортердун функцияларын аткаруучу адам чет өлкөлүк өндүрүүчү менен алар берүүчү продукциянын техникалык регламенттердин талаптарына шайкештигин камсыздоо боюнча жоопкерчилигин караган келишимдин көчүрмөсүн кошумча берет. Каттоочу орган 3 иш күндүн ичинде төмөнкүлөргө милдеттүү: 1) Шайкештиги милдеттүү түрдө тастыкталуучу продукциялардын тизмегинде продукциянын бул түрүнүн бар экендигин текшерүүгө; 2) өндүрүүчүнүн/дилердин, импортердун шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алууга укуктуулугун текшерүүгө; 3) бул продукциянын шайкештигин тастыктоо үчүн каралган документтердин толуктугун жана тууралыгын текшерүүгө; 4) белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн, ыйгарым укуктары бар органдар тарабынан берилген ушул продукция үчүн каралган бардык документтердин көчүрмөлөрүнүн болушун текшерүүгө; 5) шайкештик жөнүндө декларациянын толтурулушунун тууралыгын текшерүүгө. Документтерди текшерүүнүн жыйынтыгы оң болсо, каттоочу орган шайкештик декларациясын каттоого алат, ал эми документтерди текшерүүнүн жыйынтыгы терс болгон учурда - өндүрүүчүгө/дилерге, импортерго белгиленген талаптарга шайкеш келбеген жыйынтыктарды жоюу зарылдыгы жөнүндө билдирет. Шайкештик жөнүндө декларация каттоочу органдын реестринде катталган учурдан тартып күчүнө кирет. Шайкештик жөнүндө декларацияларды каттоо боюнча кызматтар ыйгарым укуктуу орган тарабынан мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр жаатындагы мыйзамдарга ылайык жүргүзүлөт. Продукцияны сертификаттоо боюнча аккредиттелген органдарга акы төлөө жумуштарга жана шайкештикти тастыктоо боюнча кызматтарга баалардын прейскуранты боюнча жүргүзүлөт. Каттоо каттоочу органдын идентификациялык белгисин (кодун) жана каттоочу орган жүргүзүүчү реестрге ылайык шайкештик жөнүндө декларациянын катар номерин камтуучу каттоо номерин шайкештиги жөнүндө декларацияга ыйгаруу аркылуу ишке ашырылат. Реестрге шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алган уюмдун аталышы же жеке ишкердин аты-жөнү, шайкештиги тастыкталган продукциянын түрү, партиядагы бирдиктердин саны (салмагы) же өндүрүштүн түрү жана шайкештик жөнүндө декларациянын колдонуу мөөнөтү толтурулат. Шайкештик жөнүндө декларация продукцияны өндүрүүчү/дилер, импортер тарабынан Кыргыз Республикасынын техникалык жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык шайкештик белгиси менен маркалоо үчүн негиз болуп саналат. Шайкештик жөнүндө декларация менен шайкештиги тастыкталган продукцияны мамлекеттик контролдоо (көзөмөлдөө) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык аткаруу бийлигинин атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары аркылуу ишке ашырылат. Каттоочу орган менен пикир келишпестик келип чыккан учурда өндүрүүчү/дилер, импортер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык каттоочу органдын иш-аракетине соттук тартипте даттанууга укуктуу. Документтердин белгилениши, аларга ылайык шайкештикти ырастоо жүзөгө ашырылат: ГОСТ Р 51193-2009, 5-бөлүм ГОСТ Р 51854-2001,4.3.1, 5.2.1.2-пункттар ГОСТ Р 51831-2001, 4.4.2-пункт, 2-таблица, 6-бөлүм Эскертүү. Стандартташтыруу боюнча бардык документтер кайра каралууга жана жаңыланууга тийиш болгондугуна байланыштуу, кийинки басылмалар колдонулушу керек.
 • Подача заявления: Лично
 • Формы для скачивания:
 • Связывается ли уполномоченный орган / организация, ответственная за выдачу РД / проведение процедуры с другими органами или организациями в процессе выдачи РД / проведения процедуры?: Нет
 • Документы:
  1. декларация о соответствии
   • Форма предоставления документа:: Заявитель
   • Способ получения документа: Оригинал
 • Предусмотрен ли контроль со стороны государства после получения права/разрешения: Да
  Уполномоченный орган:

  • Основное название(русс): Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
  • Адрес: г. Бишкек, Чуй проспект, 106;
  • Телефон: (0312)-62 05 35 доб (149,236,261)
  • Сайт: http://mineconom.gov.kg/ru
  • Адрес электронной почты: mail@mineconom.gov.kg
  • Факс: (0312)-66 18 37
 • Предусмотрено ли обжалование/аппеляция: Да
  Орган, в который подаётся апелляция/жалоба:

  • Основное название(русс): Судебные органы КР
  • Срок подачи апелляции/жалобы (указать количество дней):
  • Способ подачи апелляции/жалобы: в порядке установленном гражданским процессуальным законодательством
  • Срок принятия решения по апелляции/жалобе (указать количество дней):
  • Расходы на подачу апелляции/жалобы (сом.тыйын):
 • Основное название(русс): • Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (Кыргызстандарт)
 • Адрес: г. Бишкек, ул. Панфилова, 197 Индекс: 720040
 • Телефон: +996 312 62 37 90
 • Сайт: http://www.nism.gov.kg
 • Адрес электронной почты: E-mail: nism@nism.gov.kg
 • Факс: +996 312 66 13 67